de Idee / begrippen

adaptief
Iets dat is aangepast voor een bepaalde omstandigheid. In ons geval betekent dit doorgaans een webpagina of app die is toegespitst op het medium waarop het wordt gebruikt.
adresbalk
De werkbalk waarin addressen of paden worden getypt. Meestal gaat dit om het onderdeel van een webbrowser waarin een url wordt getypt om een webpagina op te vragen. Ook wel locatiebalk genoemd.
at
Engelse benaming van het apenstaartje (@). Zo wordt naam@example.com meestal uitgesproken als naam at example punt com.
blog
Kort voor weblog; een (vaak persoonlijk) dagboek op een website dat regelmatig wordt bijgehouden. Teksten verschijnen doorgaans in omgekeerd chronologicshe volgorde, waardoor de bezoeker altijd eerst het meest recente leest.
browser
Hiermee doelen wij meestal op een webbrowser. Dat is een computerprogramma waarmee webpagina’s kunnen worden bekeken. Bekende voorbeelden zijn Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en Safari.
digraaf
een opeenvolging van twee lettertekens die samen één gesproken klank weergeven. Een andere mogelijke definitie is dat een digraaf een combinatie is van twee grafemen die samen één foneem vertegenwoordigen.
emoji
De ideogrammen of emoticons die worden gebruikt in (oorspronkelijk alleen Japanse) elektronische berichten en webpagina’s. 🙇
hoerenjong
De typografische benaming voor de laatste regel van een alinea die bovenaan een pagina of kolom staat.
interlinie
De ruimte tussen regels in een tekst. Ook wel regelafstand of regeltransport genoemd.
internet
Een netwerk van computernetwerken. Hét internet is een internet dat de hele aarde omspant en waarvan de afspraken worden beschreven in de rfc.
interrobang
Een zeldzaam leesteken dat is bedoeld om een uitroepende vraag te duiden. De vorm is een ligatuur van een uitroepteken en een vraagteken.
gamificatie
Het aanwenden van spelprincipes en speeltechnieken in een niet-spelcontext om menselijk gedrag op een positieve wijze te sturen.
ligatuur
Een teken dat gevormd is door twee of meer lettervormen in één vorm te schrijven of te drukken.
onderkast
De typografische aanduiding voor de kleine letters van het Latijnse schrift (zoals a en b). Dit in contrast met de kapitalen (zoals A en B).
server
Een computer of een programma dat diensten verleent aan clients. Meestal bedoelen wij hier de fysieke computer(s) mee waarop een website wordt gehost.
x-hoogte
Een typografische maat die de hoogte van onderkastletters (zoals de letter x) van een lettertype duidt. Deze wordt doorgaans beschreven in pixels of punten, afhankelijk van het medium waarin het wordt gebruikt.

Afkortingen

a11y
accessibility
acl
Access control list: Een lijst met toegangsrechten van een object. Dit beschijft bijvoorbeeld welke mensen een webpagina mogen zien en wie er veranderingen mogen aanbrengen.
api
Application programming interface.
ascii
American Standard Code for Information Interchange.
bno
Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers.
cdn
Content delivery network.
cjk
Chinese, Japanese, and Korean.
cms
Content management system.
cmyk
Cyan, magenta, yellow, key.
crm
Customer relationship management.
css
Cascading Style Sheets.
csv
Comma-separated values.
dns
Domain Name System.
dom
Document Object Model.
dpi
Dots per inch.
dtd
Document type definition.
dtp
Desktop publishing.
eps
Encapsulated PostScript.
faq
Frequently asked questions.
ftp
File Transfer Protocol.
gif
Graphics Interchange Format.
gui
Graphical user interface (grafische gebruikersomgeving).
html
HyperText Markup Language.
http
Hypertext Transfer Protocol.
https
http Secure.
i18n
Internationalisation (internationalisatie).
iban
International Bank Account Number.
icann
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
id
Identifier.
idn
Internationalized domain name.
ie
Internet Explorer.
ip
Internet Protocol.
irc
Internet Relay Chat.
iri
Internationalized resource identifier.
iso
International Organization for Standardization.
isp
Internet service provider.
jpeg
Joint Photographic Experts Group.
kml
Keyhole Markup Language.
lamp
Linux, Apache, Mysql, php.
oop
Object-oriented programming.
os
Operating system.
pdf
Portable Document Format.
php
php: Hypertext Preprocessor.
psp
Payment service provider.
png
Portable Network Graphics.
rgb
Red green blue.
rdf
Resource Description Framework.
rfc
Request for Comments.
rss
Rich Site Summary.
rtf
Rich Text Format.
saas
Software as a service.
seo
Search engine optimization.
sftp
ssh File Transfer Protocol.
sql
Structured Query Language.
ssh
Secure Shell.
ssl
Secure Sockets Layer.
svg
Scalable Vector Graphics.
tiff
Tagged Image File Format.
tld
Top-level domain.
uri
Uniform Resource Identifier.
url
Uniform Resource Locator.
us
United States.
utf
Unicode Transformation Format.
ux
User experience.
vpn
Virtual private network.
w3c
World Wide Web Consortium.
wai
Web Accessibility Initiative .
wcag
Web Content Accessibility Guidelines.
whatwg
Web Hypertext Application Technology Working Group.
www
World Wide Web.
xhtml
Extensible Hypertext Markup Language.
xml
Extensible Markup Language.